Byjubilæumspuljen

Din by. Din fest. Din idé.

Har I planer om at afholde et arrangement eller udvikle et initiativ til byjubilæet i 2024? Så kan I ansøge om støtte fra en særlig aktivitetspulje. I kan også blive del af det store jubilæumsprogram, som er i støbeskeen.

Kom på programmet

Byjubilæumspuljen

Den særlige aktivitetspulje med frie midler til byjubilæet støtter oplevelser og aktiviteter som udvikler, åbner og engagerer fællesskaber, der styrker mennesker gennem kunst, kultur, idræt, erhverv og aktiv deltagelse.

Puljen kan bl.a. søges af foreninger, institutioner, organisationer og andre ikke-kommercielle aktører. Se hvem der indtil videre har opnået støtte fra puljen

Holstebro 750-års byjubilæumspulje

Der er i alt 750.000 kr. i aktivitetspuljen.

For at komme i betragtning til tilskud skal følgende kriterier være opfyldt:

 • Puljen støtter aktiviteter der forholder sig til fejringens overordnede ramme og tema, som er: Holstebro 750 - CONNECT US.
 • Puljen støtter aktiviteter, der afvikles i perioden den 2/2 til den 12/10 2024.
 • Puljen støtter aktiviteter og oplevelser, der foregår i Holstebro by- og kommune.
 • Puljen støtter aktiviteter som støtter det overordnede formål, som er at styrke stoltheden, identiteten, sammenholdet og samarbejdet befolkningen, institutionerne og virksomhederne i mellem i Holstebro by- og kommune.
 • Puljen støtter ansøgninger fra foreninger samt mindre institutioner/organisationer, som er CVR-registrerede.
 • Puljen støtter ansøgninger hvor ansøger samarbejder med andre aktører, foreninger og/eller institutioner i Holstebro Kommune.
 • Puljen støtter aktiviteter der kan rummes inden for de 5 temaspor:
  • Bevægelse – Det der flytter os
  • Historien – Spejl dig i tiden
  • Næste generation – Det vi giver videre
  • Forbindelser – Det vi kan sammen
  • Bæreevne – Vi sætter varige spor
 • Puljen vægter, at der er aktiviteter for både børn, unge, voksne og seniorer.
 • Puljen vægter aktiviteter der fremmer bæredygtighed og den grønne omstilling hos borgerne.
 • Man kan max. søge om tilskud på i alt 50.000 kr.
 • Der skal som udgangspunkt være offentlig adgang til arrangementet.
 • Arrangementet skal være minimum 50 pct. selv- eller medfinansierende.
  • Medfinansieringen kan være finansiering af egen tid. 1 times frivillige arbejde pr. deltager er lige med 100 kr.

Aktivitetspuljen giver ikke støtte til:

 • Indkøb af apparater og udstyr (Computere, kameraer o. lign.)
 • Uddannelses af grupper eller enkeltpersoner

Ansøgning

Send ansøgningen/projektbeskrivelsen via mail til kultur@holstebro.dk​.

Indhold i ansøgning

Der skal i din/jeres ansøgning laves en projektbeskrivelse hvor der svares på flg.:

 • Formål og indhold for aktiviteten/oplevelsen.
 • Tema: Hvilket tema forholder aktiviteten/oplevelsen sig til.
 • Primær målgruppe for aktiviteten.
 • Geografi og sted: Hvor i Holstebro kommune aktiviteten skal gennemføres.
 • Samarbejdspartner/-e og rollefordeling.
 • Budget:
  • Arrangørerne skal opstille et realistisk budget med forventede udgifter og indtægter.
  • Efter arrangementets afholdelse afleveres senest 14 dage efter et fuldstændigt regnskab til jubilæets programleder.
 • Kort beskrivelse af selve aktiviteten og overvejelser om hvordan aktiviteten skaber nye muligheder i lokalsamfundet.
 • Kontaktoplysninger: Navn, adresse, tlf.nr, og mailadresse på den person eller forening, som er ansvarlig for aktiviteten/oplevelsen. Kontaktpersonen sørger for alle henvendelser til jubilæets programleder.

Sparring

Det er muligt at få sparring om puljen pr. mail og telefon hos Morten Bramming, Programleder af Holstebro 750-års byjubilæum, morten.bramming@holstebro.dk / mobil: 20751119 eller på et møde efter aftale.

Udbetaling

 • Udbetaling sker som udgangspunkt forlods efter aftale med ansøger.
 • For udbetaling skal de regnskabsmæssige betingelser være opfyldt, samt evalueringspligten være overholdt.

Andre krav og forventninger

 • Man kan maksimalt søge om 50.000 kr.
 • Arrangementer, der har fået støtte fra aktivitetspuljen, forpligter sig til at anvende Holstebro 750’s jubilæumslogo i sin markedsføring
 • Arrangementer, der har fået støtte fra aktivitetspuljen vil automatisk blive nævnt i jubilæets samlede aktivitetskalender.
 • Alle aktører vil få tildelt et markedsføringskit, som skal bruges i forbindelse med afholdelse af arrangementet. Materialet indeholder: Roll-ups, Beach flag, Plakater og T-shirt

Evalueringspligt

Ansøger forpligtes til at give en tilbagemelding, når aktiviteten er gennemført. Efter arrangementets afholdelse afleveres, senest 14 dage efter, et fuldstændigt regnskab til jubilæets programleder.

Evalueringen skal indeholde:

 • En kort beskrivelse
 • Billedmateriale
 • Antal af publikummer

Puljeadministration

Puljen administreres af forvaltningen Kultur og Fritid ved Holstebro kommune.

 

De fem temaspor

Historien: Spejl dig i historien

Søg støtte til aktiviteter der:

 

 • Hjælper os til at forstå nutiden gennem fortiden
 • Formidler nye sider af Holstebros historie med relevans for fremtiden
 • Styrker bevidstheden omkring kommunens kulturhistoriske identitet
 • Skaber stolthed omkring byens position og betydning gennem tiden (lokalt, nationalt og internationalt)

Forbindelser: Det vi kan sammen

Søg støtte til aktiviteter der:

 

 • Bygger bro mellem foreninger og fællesskaber, der ikke kender til hinanden
 • Skaber nye forbindelser mellem frivillige på tværs af kommunen (geografisk)
 • Bringer ’umage’ aktører og brancher sammen, så noget utraditionelt opstår
 • Opbygger internationale relationer og kulturforbindelser

Bæreevne: Vi sætter varige spor

Søg støtte til aktiviteter der:

 • Fremmer den grønne omstilling hos borgerne
 • Sætter fokus på kulturens rolle i klimaudfordringen
 • Afsøger nye langtidsholdbare forretningsmuligheder hos kreative erhverv
 • Øger biodiversitet i byerne og oplevelser i naturen

Næste generation: Det vi giver videre

Søg støtte til aktiviteter der:

 • Skaber berigende møder mellem de yngste og de ældste
 • Sætter gang i en ny tradition for børnekultur i Holstebro
 • Styrker de selvorganiserede subkulturer og miljøer
 • Bygger bro mellem etablerede kulturformer og nye unge strømninger
 • Skaber oplevelser der gør en forskel for børn og unge

Bevægelse: Det der flytter os

Søg støtte til aktiviteter der:

 • Bevæger og flytter os fysisk og mentalt
 • Skaber uventede møder og overraskelser
 • Fremmer fællesskaber gennem kultur og idræt
 • Sætter spot på de mere ukendte sportsgrene og tilskuersport
 • Gennem debatter og formidling af ny viden udfordrer vores perspektiv på Holstebro
 • Giver os store kulturoplevelser fra udlandet